Sign up to receive Brian's FREE monthly email newsletter.  Your Email: Click SEND to FORWARD this page to others[ Send Button ]
Generosity Articles for languages in Malawi

Home

Biblical Insights for Preaching & Teaching

 Quips, Quotes, Statistics & Stories

 Leadership Helps  

 Building Fund Projects

Financial Counseling

 Products & Copyright Reprints

Audio Messages

  Speaking

    Ministry

   BIBLICAL GENEROSITY RESOURCES FOR:  Pastors   Denominations  Church Leaders   Individuals  Fundraisers  Mags/Media

Generosity Teaching for Languages in Malawi in Central Africa

CHICHEWA, TUMBUKATHE, NGONDE, SENA, TONGA, LAMBYA, YAWO

MFUNDO ZISANU MMENE MUNGAPINDULIRE PAMENE MUPEREKA CHUMA CHANU KU NTCHITO YA MULUNGU.

 
Mfundozi ndi zosangalatsa makamaka ukakhulupirika mukupereka.
 
1.    Munthu ukakhulupirika mukupereka chakhumi kapena moonjezerapo, kuntchito ya Mulungu  zimathandiza kulimbiktsa mtima wopereka womudalira Mulungu ndiponso moyo wa uzimu umakhazikitsidwa.  Werengani, Deutoronomo 14:23, Malaki 3:8-10, Masalimo 24: Masalimo 50:10-20.
 
2.    Munthu ukahulupirika mukupereka kwa Mulungu zimathandiza kuzindikira chisamaliro chokhazikitsidwa ndi Mulungu, muzosowa zathu. Werengani 1 Mafumu 17, Miyambo 3:9-10,Malaki 3:7-15, Luka 6:38
 
3.    Kupereka kwa Mulungu kumathandiza  kumasulidwa ku ukukapolo wa ngongole, kukhumbakhumba ngakhale kumasulidwa ku umphawi.  Werengani, Hagayi1:4-11, Deutoronomo 28, Mlaliki 5:10, Mateyo 6:19-20-24-34, Luka 12:16-21, 1Timoteyo 6:6, Genesis 28:22.
 
4.     Kupereka kuntchito ya Mulungu kumathandiza kusunga chuma chanu kumwamba, chifukwa chilichonse timachita Mulungu amawona.  Werengani, 1Timoteyo 6:18-19 Mateyo 6:19-21, 3 Yohane 8, AHeberi 6:10.
 
5.     Kupeereka kwa Mulungu kumathandiza mpingo kuti  ukutumikireni bwino, kutinso  utumikire anzanu ena, kumathandiza kuti abusa, atumikire ena ndi mautumiki ena ndiponso kupezeka kwa zipangizo za utumiki.  Werengani, 1 Akorinto 9:9-14, 1 Timoteyo 5:17-18, Afilipi 4:15-19, Agalatiya 6:6, Luka 8:3, 2 Mafumu 4:8; Eksodo 3:36; Ezra 1:4-6.
 
Ziphunzitso zimapangidwa kwaulere ndi mpingo wa:  Church of the firstborn  P.O Box 640  Mzuzu. Malawi. Central Africa.   
Contact: Pastor E.K. Mwalweni   Cell     :  09 670 660

NDONDOMEKO ZINKHONDE IZO ZINGAMOVWIRANI KUTUMBIKIKA APO MUKUPEREKA KU MULIMO WA FUMU.

 
Ndondomeko izi ziweme na zakukondwereska makamaka kwa awo mbakugomegzeka.
 
 1. Pala wemunthu wagomezgeka kupereka chakhumi panyake kusagzirapo kumulimo wachiuta zikovwira kuti munthu wawe wa kumugomezga na kummanya Chiuta.  Nakutiso moyo wauzimu ukuwa wa nkhongono, wonani, Dotolonomo 14:23; Malaki3:3-10; Masalimo 24; Masalimo 50:10-12.
 1. Pala mwagomezgeka pakupereka kwa Chiuta vikovwira kupanikizga kupwerereka na fumu chiuta panyengo zones mukusowerwa kwithu.  Wonani 1 Mathemba 17:1-; Zintharika 3:9-10; Malaki 3:7-15; Kuka 6:38.
 1. Kovwira mulimo wa Chiuta kukumasula munthu ku uzga wa zingongole; kudokeradokera nakutiso kusutulika ku ukavu: Wonani; Hagayi 1:4-11; Dotolonomo 28; Mupharazgi 5:10; Mateyo 6:19-21-24-34; Luka 12:16-21; 1 Timoteyo 6:6; Genesis 28:22.
 1. Kovwira ku utumiki wa fumu kukovwiraso kusunga chuma chinu kuchanya chifukwa chose icho tikuchita Chiuta wakuwona; 1 Timoteo 6:18-19; Mateyo 6:19-21, III Yohane 8; Baheberi 6:10.
 1. Kupereka kumulimo wa fumu kukuvwira kuti mpingo umutumikireni makola nakutiso wanyinuso nawo watumikilile makola, kukovwiraso kuti waliska nawo wawovwirike, ndiposo mpingo uwe navyose vyakwenelerera pamulimo wose.  Wonani; 1 Bakorinto 9:9-14; 1 Timoteyo 5:17-18; Wafilipi 4:15-19; Wagalatiya 6:6; Luka 8:3; II Mathemba 4:8; Kufuma 3:36; Ezira 1:4-6.
Vizambizgo ivi vikupasika kumipingo mwa ulere na wa mpingo wa: Church of the Firstborn P.O Box 640, Mzuzu Malawi. Central Africa.     Or Fumbani wa waliska wa E.K Mwalweni  Cell: 09 670660

UBWANALORI UBU BUBAGHKE UMUTULA UMUNTHU UYU AKWI YIPA POMUPA UKYALA NI MBOMBO YAKE.  UBWANALORI UBU BULI BUFIGHABO FIHANO (5)

Ubwanali ubu bununu fiyo kwa munthu uyu asububiliwe pakumpa kyala.

 1. Linga wemunthu akwiyipa pakumpa kyala munjura ya chakhumi pope numumbombo inyake isi shumukwecha numutufya umwalafyala kyale kutulula ukwanda umusubila umwene maka mfyosa:  Kita amasho asha: Mu Dotolonomo 14:23; Malaki 3:3-10; Masalimo 24; Masalimo 50:10-12.
 1. Linga wemunthu usubiliwe kwa kyala, fyutula umanya ubutuli bwa kyala munyengo shanthamyo.  Pakuti ukyala alini njira isi asibikile pomutula umunthu umusubiliwa na uyu opilikira: Keta amasho agha:1 Umwanafyale 17:1- Ishambupingano 3:9-10; Malaki 3:7-15; Luka 6:38.
 1. Ukumpa kyala kukutwabula ku bipinyiwa wa infongole, unyonywanyonywa, kangi ukwabuka kubulondo: Keta amasho ghake; Hagayi 1:4-11; Dotolonomo 28; Undubilili 5:10; Matayi 6:19-21-24-34; Luka 12:16-21, 1 Timoti 6:6; Ubwandilo 28:22.
 1. Linga ukumpa kyala or imbombo yake kokufisa ubukabi bwitu kumwanya pakuti fyosa ifi tubo mba untwa wa kyala ofibona.  Keta u 1 Timoti 6:18-19; Mateyo 6:19-21; 3 Yohani 8; Ubahebere 6:10.
 1. Ukumpa ukyala kutula 1kipanga ukuti kibombeghe imbombo shake kanunu, nulwakuti untimi yope abombeghe kanunu imbombo shake, kangi fikuya fipepe ubabombe la sona abanyinu aba bope bolonda ubutuli:- Keta amasho: 1 Ubakorinti 9:9-14; 1 Timoti 5:17-18; Ubafilipo 4:15-19; Ubagalatiya 6:6; Luka 8:3; II Umwalafyale 4:8; Ukusoka 3:36; Ezira 1:4-6.

I fimanyisho ifi fyughabiwa kwa waka ni unipanga cha: Church of the Firstborn  P.O Box 640  Mzuzu, Malawi  Pamo umulalusha untimi E.K. Mwalweni.  Cell: 09 670660.

 

SENA LANGUAGE TRANSLATION

MISOLO ISHANU MWEMO MUNGAHZUDALIRI PONTHO

NAMFUMU YANU MUKAPELEKA M’MABASA A MULUNGU

 
MISOLO YENEYI NJADIDI MANINGI UKAKHULU PIRIKA NA PYAKUPEREKA PYAKO.
 
1 Munthu ukakhulupirika pontho kupereka pyakhuni umbathimizira pontho mabasa a Mulungu.  Pinahzudali kuwangisa mtima wakunyadira Mulungu namoyo wauzimu mwakukhuzikika pyadidi; Dotoronomo 14:23; Malaki 3:8-10; Masalimo 24; Masalimo
   50:10-12.
 
2 Munthu ukakhulupirika pontho kupereka kwa Mulungu pimahzudali pyadidi ku nyerezera kuchudzura pyakuzikhakisa na Mulungu, napyakusowa pyako 1 Mafumu 17; Miyambo 3:9-10; Malaki 3:7-15; Luka 6:38.
 
3 Pyakupereka pyache pya Mulungu pikuhzudali kuchijula ku nyatura ya kufiyali mfuma, nanyatwa pontho zochenene pyadidi, Hagayi 1:4-11; Dotoronomo 28; Mlaliki 5:10; Mateyo 6:19-21-24-34; Luka 12:16-21; 1 Timoteo 6:6; Genesis 28:22.
 
4 Pyakupereka pya Mulungu pikuhzudali kukoya mfuma zanu kujulu, chifukwa pyonchenene pyakuchitidwa mulungu akupyoona pyadidi maningi, 1 Timoteo 6:18-19; Mateyo 6:19-21; 3 Yohane 8; Ahebere 6:10.
 
5 Pyakupereka pya Mulungu pikuhzudali pizinju mpingo kuti ufambe pyadidi na akufambisa mpingo ale pontho afambise pyadidi, nanyakufambisa anjawo anango, akuhzudali agoloso, atumbu anjawo, nakuguminika kwa pinthu pya kufambisa mpingo pyadidi. 1 Akorinti 9:9-14; 1 Timoto 5:17-18; Afilipi 4:15-19; Agalatiya 6:6; Luka 8:3; 2 Mafumu 4:8; Eksodo 3:36; Ezira 1:4-6.

TONGA LANGUAGE TRANSLATION

NDONDOMEKO ZINKHONDE ZAKUKUVWANI, KUTUMIKIYA CHIUTA MUKUPEREKA CHUMA CHINU KUMLIMU NGWAKE.

Ndondomeko zenizi zakukondweretsa ukongwa usani wagomegzeka kupereka.

1. Asani munthu wachigomegzeka kupereka cha khumi panyake kusadzilapo penapo kuntchito ya kuchiuta vitovwa kukhwimiska mtima kukugomezga chiuta pe nakutiso moyo  wa uzimu utanjina limu.  Wonani: Deutoronomu 14:23; Malaki 3:8-10; Masalimo 24 ndipu so Masalimo 50:10-12.

2. Asani munthu wochigomezgeka kupereka kwa kuchiuta kukovwa kuti munthu wapanikizge kupwereka nafumu Chiuta munyengo zakusowa zofi: Wonani; 1 Mathemba 17; Zintharika 3:9-10; Malaki 3:7-15 ndiyo Luka 6:38.

3. Kupereka kwakuchiuta kukovwa kumasulika ku uzga wangongole kudokeya-dokeya, ndiposo ku ukavu: Wonani Hagayi 1:4-11; Deaturonomu 28; Mupharazgi 5:10; Mateyu 6:19-21-24-34; Luka 12:16-21; 1 Timoteyo 6:6 ndipuso Mutendeku 28:22.

4. Kupereka ku mulimo wakuchiuta kukovwa sungiska chuma chinu kwakuchiuta, chifukwa iyo weleleska peposi ndiposo weyosi. Wonani 1 Timoteyo 6:18-19; 3 Yohane 8; Aheberi 6:10.

5. Kupereka kwakuchiuta kutovwa mipingu kuti yikovweni umampha ndiposo anyinu nabu wavwirikeso apo vida vinande visaniyika pampingu, kulutizga panthazi utumiki.  Wonani: 1 Akorinto 9:9-14; 1 Timoteyo5:17-18; Afilipu 4:15-19; Agalatiya6:6; Luka 8:3; 2 Mathemba 4:8; Kutuwa 3:36; Ndipuso 1:4-6.

Visambizgo ivi vikugawika kwawezi ndi mpingu wa:

Church of the Firstborn/Kluth Ministries P.O Box 640, Mzuzu Malawi Cell: +2650970660

LAMBYA LANGUAGE TRANSLATION

INDAGHILO SIHANO SHOSHIKUTULA KU MUNTHU YO IKU BIKA KWACHARA, NIMBOMBO YACHE.

Indayilo shoshisi sikuhobosha kwa uyu linga asubiliwe pakubika kumbombo ya chara.

1. Linga mundu ukasubiliwa pakupa ishakalongo kwa chara kangi nukongelepo sikutula mkwisubila  nuku musubila uchara, ponubumi bwamwambepo bukukula Berenga; Deutoronomo 14:23; Malaki 3:8-10; Masalimo 24; Kangi Masalimo 50:10-12. 

2. Umundu asubiliwe kukumpa uchara sikutura ngani ukuketa ulupakisho lwa chara, napapo linga  wapotwa.  Berenga, 1 Umwalafyale 17; Utwambupingamo 3:9-10; Malaki 3:7-15; nu Luka 6:38.

3. Umundu no ikumpa uchara kukutula ngani uku musoshamo mumbinye bwa ngongole, ukunyonywanyonywa, nubulondo.  Belenga: Hagayi 1: 4-11; Deutoronomo 28; Umfumusi 5:10; Matai 6:19-21-24-34; Luke 12:16-21; 1 Timoti 6:6; Ubusetuli 28:22.

4. Linga mundu ikubika kumbombo yachara akusunga kwa chara kumwanya, pakuti fyosi fyo tukubomba, uchara kaketa:  Belenga, 1 Timothy 6:18-19. 3 Yohani 1:8, Baheberi 6:10.

5.  Ukubika kumbombo yamwalafyela kukutula Ikipanga kuti ukubombela kiza, po nukuti umputi Yope  afwiwe, nabanyako, kangi ponifyakubombera ifyakipanga fyope fyajiwe belenga; 1 Bakorinti 9:9-14; 1 Timoti 5:17-18; Bafilipu 4:15-19; Bagalatiya 6:6; Luka 8:3; 2 Umwalafyale 4:8; Ukusoka 3:36; po nu Ezira 1:4:6.  Ifimanyisho ifi fikughiwa waka nikipanga kya;

Church of the Firstborn/Kluth ministries P.O Box 640, Mzuzu, Malawi.  Cell: +26509670660

YAWO LANGUAGE TRANSLATION

MITWE   MSANO  MWA  MPAKA  APINDULIRE  PAKUPEREKA  CHIPANJE  CHAWO  PA  MASENGO  GA MULUNGU

Mutiweji  jili  syambone  naga  akulupiricho  mukupereka

 1. Mundu  na ukulupiriche  pakupereka  chalikumi  kapena  konjechesyapo, pamasengo  ga mlungu  isakamuchisya  mtima wakumdalira mlungu niposoni  umi  wa usimu  Awalanje, Deutronomo 14: 23; Malabi 3: 8 – 10; Masalimo 24, Masalimo 50:10 – 12.

 2. Mundu  na ukulupiriche  pa kupereka  kwa Mlungu, yisabamuchisya ku manyirira  chikamuchisyo  chakutamichidwa ni Mungu  mu yakusowa yetu.  Awalanje; 1 Mafumu 17; Miyambo 3: 9 – 10; Malaki  3: 7 – 15,  Luka 6: 38.

 3. Mukupereka kwa Mlungu  kusakamuchisya mu kugopoledwa ku ngongole; kumbakumba namtamose  yopoledwa kotyochera ku  umbawi kapena  kulaza. Awalanje hagayi: 1:4 –11; Deutroronomo 28, Mlaliki 5 – 10, Mateyu 6:19-21 – 24 –34, Luka 12:16 –21, I Timoteo 6:6, Genesis 28:22

 4. Mukupereka pa masengo  ga Mlungu kusakamuchisya  kusalasya  chipanje  chawo  kwinani, ligongo  chalichose  chitukutenda  Mlungu  akulola. Awalanje  1 Timoteo  6:18 –19  Mateyu  6: 19 –21 3 Yohane 8; A Heberi 6:10

 5. Kupereka  kwa Mlungu  kusakamuchisya  mpingo kuti watumichire mchenene, soni kuti  utumichire achijawo wane, kusakamuchisya kuti achibusa, mitume  jine soni ni ndumetume  sine niposoni  kusimanikwa kwa iringo  ya utumichi. Awalanje  1 Akorinto 9:9 – 14 1 Timoteyo 5:17-18, Afilipi 4: 15 –19, Agalatiya 6:6 Ezra 1:4 –6. Luka 8:3, 2 Mafumu 4:8, Eksodo 3,36 Ijiganyoyi isaperechedwa mwangasuma:

Church  of the Fristborn  P.O. Box  640  Mzuzu  Malawi  Central  Africa  Contact:       Pastor  E.K. Mwalweni              Cell: 09670 660